Search
Close this search box.

היטל שמירה, אבטחה וסדר ציבורי

חברים.ות יקרים.ות,

עקב אירועי התקופה, רשויות מקומיות רבות נערכות מחדש להתאמת התכניות לשם שמירה, אבטחה וסדר ציבורי. בהתאם לדיני השלטון המקומי, רשות מקומית רשאית להפעיל שירותי שמירה בתחומה ולקבוע תעריף היטל שמירה, זאת על בסיס חוזר מנכ"ל משרד הפנים המפרט את העקרונות העומדים בבסיס חוק העזר.

חברתנו בעלת מומחיות בתחום זה. אנו מציעים סיוע בתהליך עדכון תחשיב היטל השמירה ואישורו:

✔️ סיוע בגיבוש תכנית האבטחה והמרכיבים שניתן להכליל בבסיס התחשיב.

✔️ פגישות עם בעלי תפקידים רלוונטיים ברשות המקומית לאיסוף ועיבוד הנתונים.

✔️ הכנת התחשיב הכלכלי לרבות אומדן עלויות מרכיבי השמירה, חיובי נישומים, קביעת גובה ההיטל זאת בכפוף לתעריף המרבי הקבוע בנוהל.

✔️ ליווי הליך אישור התחשיב עד אישורו: מינהל שירותי חירום, חברת הבקרה מטעם משרד הפנים, מליאת הרשות המקומית או כל גורם אחר.

נשמח לעמוד לרשותכם,

יפית בר און, סמנכלי"ת
מנהלת המחלקה הכלכלית
מייל: yafit@urbanics.co.il
נייד: 052-8292298

דיוורים נוספים

פריחה והתחדשות המרחב הכפרי

פריחה והתחדשות המרחב הכפרי

המרחב הכפרי מתחדש חברים יקרים, עקב אירועי התקופה, מתחדדת משמעות וחשיבות צביונם העתידי של הקיבוצים במרחב הכפרי, הן בשמירה על