Search
Close this search box.

פרוגרמות, ייעוץ כלכלי ועסקי למתקני פסולת

פרוגרמות, ייעוץ כלכלי ועסקי למתקני פסולת

גופים רבים מבקשים לקדם פרויקטים ומתקנים לטיפול בפסולת, כמו: תחנות מעבר ממיינות, אתרי קומפוסטציה, אתרים לטיפול בפסולת בנין ועוד. לצוות הכלכלי והסביבתי באורבניקס ניסיון בהכנת פרוגרמות ותחשיבים כלכליים למתקני טיפול בפסולת לרבות, בחינה תכנונית כלכלית והנדסית ותכנית עסקית.

לקוחות לדוגמא: מעלה אדומים, איגוד ערים לאיכות הסביבה אגן בית בית נטופה.

לפניות בכל הנוגע לפרוגרמות, ייעוץ כלכלי ועסקי למתקני פסולת ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם מיכאלה פולנסקי, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

עריכת נספחי פסולת לתב"ע / תכנית בינוי / היתר
סביבה וקיימות

תכניות אב לניהול וטיפול בפסולת

תכניות אב לניהול וטיפול בפסולת ניהול מערך הפסולת ברשות המקומיות (או באשכולות) הינו מערך מורכב תפעולית, כלכלית, סביבתית וציבורית. מטרת