Search
Close this search box.

ליווי בניהול משק המים והביוב

ליווי שוטף בניהול משק הביוב במועצות אזוריות

ניהול משק המים והביוב במועצות האזוריות, אשר אינן כפופות לרגולציה של תאגידי מים וביוב, הינו מורכב, זאת בעיקר משום שמרבית המועצות האזוריות מטפלות בתשתיות הביוב שביישוביהן, אך לא מטפלות בתשתיות המים – שתי מערכות הקשורות זו בזו.

תשתיות המים והביוב פרושות על פני שטח גדול ולעיתים רבות זורמות למספר רב של מתקני קצה, פעילות אשר דורשת עמידה מול מספר רב של ספקים וצרכנים. חלק מהמערכות שייכות ליישובים וחלקן האחר שייך למועצה האזורית, מה שלעיתים יוצר שונות גדולה בחיוב בין הצרכנים השונים.

חברת אורבניקס מלווה מספר גדול של מועצות אזוריות, מזה שנים, בניהול השוטף של משק הביוב.

במסגרת זו, אנחנו מנהלים בסיס נתונים המתעדכן באופן שוטף, באמצעותו נעשית על ידנו בחינה חוזרת של תעריפי האגרות ודמי ההקמה והתאמתם לתמונת המצב הקיימת, ניתוח שנתי של הוצאות מול הכנסות ברמת מרכיבי התשתית, גיוס מענקים לתשתיות ביוב, ליווי המועצה האזורית בכניסה לאסדרה לפי כללי רשות המים, והצגת תמונת מצב עדכנית לקבלת החלטות בתחום משק המים והביוב.

ניהול בסיס הנתונים המתעדכן באופן שוטף מאפשר לרשות לשלוט בצורה הטובה ביותר על הוצאות והכנסות משק המים והביוב, ולקבל החלטות נכונות על הקמת תשתיות חדשות וחיבור לתשתיות קיימות.

לפניות בכל הנוגע לליווי בניהול משק המים והביוב ולמידע נוסף, תוכלו ליצור קשר עם צבי קוסוור, נשמח לעמוד לרשותכם.

שירותים נוספים

עריכת תחשיבים לחוקי עזר
כלכלה מוניציפלית

עריכת תחשיבים לחוקי עזר

תחשיבים כלכליים לחוקי עזר עירוניים חוקי עזר עירוניים מהווים את המקור לסמכות הרשות המקומית לגביית תשלומי חובה למימון פעילותה בתחומים

גיבוש מודלים כלכליים
כלכלה מוניציפלית

גיבוש מודלים כלכליים

חברת אורבניקס בעלת ניסיון רב בגיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית וכן, בעלת יכולת לבנות מודלים כלכליים המותאמים לפרויקט ומביאים לידי