צוות המחלקה הכלכלית באורבניקס שותף בהליכי תכנון רבים, בין היתר, בהליכי הכנת תכניות מפורטות, תכניות מתאר עירוניות ותכניות אב.

במסגרת זו, צוות המחלקה הינו שותף, כיועצים כלכליים, בצוות תכנון לקידום תכנית מפורטת להתחדשות אזור התעשייה התע"ש בכפר סבא, בהובלת פרייס, פילצר, יעבץ אדריכלים.

מטרת התכנית הינה פיתוח אורבני וכלכלי ברקמה הקיימת של אזור התעשייה המזרחי בעיר כפר סבא, המבוסס על עירוב שימושים – תעסוקה / תעשייה / ספורט / מגורים  והפיכת האזור לסביבה עירונית שוקקת בכל שעות היממה.

בהליך תכנון התחדשות אזור תעשייה מעין זה, אתגרים רבים ומורכבים, חלקם הגדול בהיבט הכלכלי. כך למשל, יש לגבש פרוגרמת שימושים ויעודי קרקע מיטבית שתאזן בין הביקוש וההיצע במרחב, תבחן שילוב מגורים בשטחי תעסוקה ותיתן מענה לצורך בגידול הכנסות העירייה. כל זאת תוך אפיון ייחודי של אזור התעסוקה המתחדש, באופן שיעמוד בתחרות הקיימת במרחב. אתגר נוסף, הינו עידוד בעלי הנכסים לממש את זכויות הבנייה המוקנות. לצורך כך נבנה מערך תמריצים כלכליים בגין מימוש.