ראומה ערוסי, מרכזת פרויקטים סביבתיים.

B.Sc במדעי החיים ומדעי סביבה, האונ' העברית

M.Sc במחלקה להידרולוגיה ומיקרוביולוגיה של הסביבה, אונ' בן גוריון.